Parkeringsövervakning

Borås kommuns Parkerings AB har övervakninguppdrag på både gatumark och tomtmark.

Efter beslut av kommunfullmäktige och på uppdrag av Tekniska förvaltningen sköter Parkeringsbolaget parkeringsövervakningen på all gatumark i kommunen. Det är Tekniska förvaltningen som bestämmer övervakningens omfattning, hur den skall utföras och felparkeringsavgifternas storlek. Det är också Tekniska förvaltningen som tar hand om intäkterna från parkeringsavgifterna och från parkeringsanmärkningarna på gatumark.

När det gäller tomtmarksparkeringarna bestämmer Parkeringsbolaget hur p-platserna skall upplåtas samt p-avgifternas och kontrollavgifternas storlek.

Alla intäkter på tomtmark tillfaller Parkeringsbolaget.

Om du väljer att betala din parkeringsavgift i automat och lägger en biljett i din bil måste biljetten placeras väl synlig i rutan.

Om du inte följer gällande parkeringsbestämmelser är du skyldig att erlägga kontrollavgift oavsett om du betalt parkeringsavgift eller inte.