Parkera rätt

Parkeringsövervakning

Borås kommuns Parkerings AB har övervakningsuppdrag på både gatumark och tomtmark.

Efter beslut av kommunfullmäktige och på uppdrag av Tekniska förvaltningen sköter Parkeringsbolaget parkeringsövervakningen på all gatumark i kommunen. Det är Tekniska förvaltningen som bestämmer övervakningens omfattning, hur den skall utföras och felparkeringsavgifternas storlek. Det är också Tekniska förvaltningen som tar hand om intäkterna från parkeringsavgifterna och från parkeringsanmärkningarna på gatumark.

När det gäller tomtmarksparkeringarna bestämmer Parkeringsbolaget hur p-platserna skall upplåtas samt p-avgifternas och kontrollavgifternas storlek.

Alla intäkter på tomtmark tillfaller Parkeringsbolaget.

Om du inte följer gällande parkeringsbestämmelser riskerar du att få en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift, dessa är du skyldig att betala oavsett om du har betalt parkeringsavgift eller ej.

Vill du ha hjälp med ett kundanpassat anropsavtal för parkeringsövervakning på din mark? Kontakta oss på p-bolaget@boras.se eller 033-35 32 50.

Inställelsetid samt pris för respektive zon, se nedan, priser gäller år 2023.

Röd zon    30 min    842 kr per påbörjad tim

Gul zon    45 min    1.261 kr per påbörjad tim

Grön zon  60 min    1.572 kr per påbörjad tim

ZONER - LÄTT ATT PARKERA RÄTT

För att göra det smidigt att hitta parkering i Borås har vi delat in staden i tre zoner. Hoppas att du vill hjälpa oss att tänka gatsmart.

Pin_RedZon_520px

RÖD ZON

För dig som har ett kort ärende inne i stan då det behöver vara lätt att hitta en parkering utan att köra runt och leta. Här är parkeringstiden begränsad till fyra timmar för att underlätta ett smidigt flöde i staden. Snabbt och lätt, ska det vara.

Pin_YellowZon_520px

GUL ZON

För dig som använder bilen i arbetet eller av någon annan anledning behöver ha den på närmare håll. Fördelen är att du kan parkera under längre tid till ett lägre pris i förhållande till röd zon. Du kommer snabbt till och från parkeringen samtidigt som du inte behöver åka in i stadskärnan och cirkulera runt.

Pin_GreenZon_520px

GRÖN ZON

Ett gatsmart val om du har tid och samtidigt vill göra plats för de som har korta ärenden i stan. Detta är vårt lägsta prisalternativ som även passar bra för långtidsparkering och boende. Motionen du får gör dig gott och att det är billigt att parkera gör att du sparar pengar.
Smart och bra för miljön!

PRISER FRÅN 2023

TOMTMARK, KVARTERSMARK

RÖD ZON (streckad linje)

Max 400 m från Stora Torget.
Vardagar 9-18 (9-15) 18 kr/tim.
Övrig tid 5 kr/tim.
Från 4 tim – 7 dygn.

Periodbiljett 30 dagar
07-18: 825 kr
17-09: 475 kr
24 tim: 1.075 kr

GUL ZON (streckad+fylld linje)

Max 600 m från Stora Torget.
Vardagar 9-18 (9-15) 11-12 kr/tim.
Övrig tid 0-5 kr.
Från 24 tim – 7 dygn.

Periodbiljett 30 dagar
625 – 825 kr

GRÖN ZON (fylld linje)

Max 800 m från Stora Torget.
Vardagar 9-18 7 kr/tim.
Max 24 tim.
Övrig tid gratis.

Periodbiljett 30 dagar
525  kr

Ytterområden:
Periodbiljett
375 kr

MILJÖFORDON

24 NYA LADDPLATSER
MED 11 KWH SEMILADDARE

Vad betyder parkeringsskyltarna?

Här nedan finner ni några av alla de parkeringsskyltar som finns på våra gator och parkeringsområden, har ni frågor om andra parkeringsskyltar så kontakta oss!
Samtliga parkeringsskyltar finns att tillgå i Vägmärkesförordningen (SFS 2007:90), både via länken SFS 2007:90 eller i den tryckta texten (SFS 2007:90).

Tillåten parkering

Märket anger att parkering är tillåten på en parkeringsplats eller på en sträcka på den sida av vägen där vägmärket är uppsatt. Är märket uppsatt vid en väg anger det att tillåtelsen börjar där märket har satts upp och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den plats där en annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut eller i annat fall till nästa korsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen. Gäller sådan annan bestämmelse på en kortare sträcka gäller dock anvisningen på nytt efter sträckans slut utan att märket upprepas. Används märket vid en särskilt anordnad parkeringsplats gäller anvisningen hela parkeringsplatsen. Märket anger inte rätt att parkera där fordon enligt trafikförordningen inte får stannas eller parkeras, om inte en sådan rätt tydligt framgår av märkets placering eller anges på en tilläggstavla. Märket anger inte heller rätt att parkera fordon i strid mot 3 kap. 49 a § Används märket av en markägare enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering anger märket att parkering är tillåten, dock högst 24 timmar i följd vardagar utom vardag före sön- och helgdag, om inte annat framgår av en tilläggstavla. Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke. Om märket används som förberedande upplysning, kan uppgift om parkeringsplatsens namn, om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller att det finns lediga platser lämnas i anslutning till märket.

Rörelsehindrade

Tavlan anger att angivelsen på märket gäller den som får parkera enligt ett parkeringstillstånd som avses i 13 kap. 8 eller 9 § trafikförordningen. Tavlan används endast under märke E19, parkering. Anges tid med tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

Avgift

Tavlan anger att avgift ska betalas för parkering enligt den taxa som anges på en parkeringsmätare, biljettautomat eller motsvarande och att övriga villkor för parkering som anges där ska iakttas. Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

Tillåten tid för parkering

Tavlan anger längsta tillåten tid för parkering. Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

Boende

Tavlan anger att boende i ett område, med särskilt tillstånd, får parkera enligt särskilda villkor. Texten kan vara kompletterad med områdesbeteckning eller motsvarande. Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

Parkeringsbiljett

Tavlan anger att parkering är avgiftsfri men att parkeringsbiljett ska användas vid parkering. Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

Uppställning av fordon

Tavlan anger hur fordon ska ställas upp på en parkeringsplats. Tavlan är anpassad efter förhållandena på platsen.

Laddplats

Tavlan anger en plats för extern laddning av elektricitet för fordons framdrivning. Tavlan används under märke E19, parkering, och anger att endast fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning får parkera.

Förbud mot att parkera fordon

Märket anger förbud mot att parkera fordon. Angivelsen gäller på den sida av vägen där märket är uppsatt. Angivelsen börjar gälla där märket satts upp och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den plats där någon annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut, till nästa korsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ett motsvarande märke med tilläggstavla T11, utsträckning, med nedåtriktad pil, har satts upp. Om en annan bestämmelse gäller på en kortare sträcka gäller angivelsen på nytt efter sträckans slut utan att det upprepas. Angivelsen gäller också på nytt utan att märket satts upp igen i det fall en parkeringsplats anordnats vid sidan av körbanan. Märket anger inte rätt att stanna där fordon inte får stannas eller parkeras enligt trafikförordningen, om inte detta tydligt framgår av märkets placering eller anges på en tilläggstavla.

Förbud mot att stanna och parkera fordon

Märket anger förbud mot att stanna och parkera fordon. De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, andra stycket gäller även till detta märke.

Tidsangivelse

Tavlan anger när angivelsen på vägmärket gäller. Används klockslag i kombination med andra villkor anger tavlan även när dessa villkor gäller. Svarta eller vita siffror utan parentes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Svarta eller vita siffror inom parentes avser vardag före sön- och helgdag. Röda siffror avser sön- och helgdag. Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag. Anges viss dag eller viss veckodag gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag.

Vad är en p-bot?

P-bot eller p-böter är det man i folkmun kallar den lilla lappen som sätts på ett felparkerat fordon. På lappen står det att du måste betala en avgift för att du har parkerat fel. Vilken typ av avgift du ska betala beror på om du har felparkerat på kommunal eller privat mark.

I trafikförordningen finns allmänna regler om hur du får stanna och parkera. Dessa anges inte genom vägmärken, utan det är ditt ansvar att kunna dem ändå. Här kan du bläddra i en broschyr som Transportstyrelsen har gjort om de viktigaste generella bestämmelserna för att stanna och parkera.

Det finns också lokala bestämmelser om stannande och parkering. Dessa bestämmelser är anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken.

Vad innebär gatumark och tomtmark när jag parkerar?

I Sverige finns det två olika typer av mark: gatumark och tomtmark. Det är två olika lagar som styr parkering på dessa.

Kommunens gator och torg kallas gatumark https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1976206-om-felparkeringsavgift_sfs-1976-206 och https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276 3 kap 49 § och lyder under kommunallagen Privata parkeringsanläggningar kallas för tomtmark https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1984318-om-kontrollavgift-vid-olovlig_sfs-1984-318 och lyder under civilrättslig lag.

För dig som parkerar innebär detta att du får en parkeringsanmärkning och blir skyldig att betala en felparkeringsavgift när du har felparkerat på gatumark, det vill säga kommunal mark. Har du felparkerat på tomtmark, det vill säga privat mark, får du en kontrollavgift.

Om du inte följer gällande parkeringsbestämmelser är du skyldig att erlägga kontrollavgift oavsett om du betalt parkeringsavgift eller inte.

Överst på den gula lappen står det om du har fått en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift.

Vilken är skillnaden mellan parkeringsanmärkning och kontrollavgift?

Parkeringsanmärkningar får utfärdas av parkeringsvakt eller polis. Det är varje enskild kommun som beslutar om beloppen för felparkeringsavgifter.

Kontrollavgifter får utfärdas av parkeringsvakt eller markägare. Kontrollavgiften får inte vara högre än den felparkeringsavgift som fastställts inom kommunen.

Den som utfärdar en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift måste ha för ändamålet lämplig utbildning. För parkeringsvakter på kommunal mark krävs offentligrättslig utbildning, medan civilrättslig krävs på privat mark.

En ny parkeringsanmärkning eller kontrollavgift får tas ut för varje påbörjat kalenderdygn, men inte tidigare än sex timmar efter att den första anmärkningen utställdes. Högst fem parkeringsanmärkningar eller kontrollavgifter får tas ut för samma olovliga parkering.

En viktig skillnad mellan de två är processen kring att bestrida parkeringsanmärkning eller att bestrida kontrollavgift.

Vad gör jag om jag anser att jag fått en felaktig parkeringsanmärkning?

Parkering på gatumark styrs av den offentligrättsliga lagen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1976206-om-felparkeringsavgift_sfs-1976-206. Om du får en parkeringsanmärkning som du anser är felaktig ska du bestrida parkeringsanmärkningen, men du måste betala felparkeringsavgiften ändå. Om ditt bestridande godkänns får du tillbaka avgiften.

Du har 8 dagar på dig att betala avgiften från det datum anmärkningen utfärdades. Om du inte betalar kommer du att få påminnelser och förhöjd avgift, och därefter lämnas ärendet över till Kronofogden. Du har 6 månader på dig att bestrida parkeringsanmärkningen från det datumet den är betald eller att Kronofogdemyndigheten har startat indrivning av avgiften. Har du några frågor kring betalningen ska du vända till Transportstyrelsen. Besök Transportstyrelsen webbplats för mer information.

Innehåller parkeringsanmärkningen uppenbara felaktigheter, som till exempel att fordonsfabrikatet är fel, kan du i stället ansöka om rättelse. Detta måste ske inom ett par dagar från det att du har fått anmärkningen. Du ansöker genom att ta med dig parkeringsanmärkningen till en polisstation i den kommun där den utfärdades. Om din ansökan om rättelse inte godkänns kan du gå vidare genom att bestrida parkeringsanmärkningen.

En parkeringsanmärkning som du anser är felaktig ska du bestrida till Polismyndigheten, Region Väst. Bestridandet måste ske skriftligt. Besök Polisens webbplats för mer information. Där finns också en blankett för ärendet.

Vad gör jag om jag anser att jag fått en felaktig kontrollavgift?

Parkering på tomtmark styrs av den civilrättsliga lagen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1984318-om-kontrollavgift-vid-olovlig_sfs-1984-318 . För att få utfärda kontrollavgift krävs tydlig skyltning med vägmärken. Om du får en kontrollavgift som du anser är felaktig ska du bestrida kontrollavgiften omgående, utan att betala den. Om du betalar kontrollavgiften anses ärendet som avslutat, och detta kan leda till att du själv får driva ärendet till tingsrätten om du anser att avgiften är felaktig.

Om du anser att du fått en felaktig kontrollavgift ska du bestrida kontrollavgiften till företaget som sköter parkeringsövervakningen, i vårt fall till oss. Bestridan ska ske via vårt formulär Bestrida kontrollavgift .