Parkera rätt

ZONER - LÄTT ATT PARKERA RÄTT

För att göra det smidigt att hitta parkering i Borås har vi delat in staden i tre zoner. Hoppas att du vill hjälpa oss att tänka gatsmart.

RÖD ZON

För dig som har ett kort ärende inne i stan då det behöver vara lätt att hitta en parkering utan att köra runt och leta. Här är parkeringstiden begränsad till fyra timmar för att underlätta ett smidigt flöde i staden. Snabbt och lätt, ska det vara.

GUL ZON

För dig som använder bilen i arbetet eller av någon annan anledning behöver ha den på närmare håll. Fördelen är att du kan parkera under längre tid till ett lägre pris i förhållande till röd zon. Du kommer snabbt till och från parkeringen samtidigt som du inte behöver åka in i stadskärnan och cirkulera runt.

GRÖN ZON

Ett gatsmart val om du har tid och samtidigt vill göra plats för de som har korta ärenden i stan. Detta är vårt lägsta prisalternativ som även passar bra för långtidsparkering och boende. Motionen du får gör dig gott och att det är billigt att parkera gör att du sparar pengar.
Smart och bra för miljön!

PRISER FRÅN 2024

TOMTMARK, KVARTERSMARK

RÖD ZON
(svart fyllning i förtydligande zonkarta)

Max 400 m från Stora Torget.
Vardagar 9-18, dag före helgdag (9-15)
19 kr/tim, övrig tid 6 kr/tim.
Från 4 tim – 7 dygn.

GUL ZON
(vit fyllning i förtydligande zonkarta)

Max 600 m från Stora Torget.
Vardagar 9-18, dag före helgdag (9-15)
12-13 kr/tim, övrig tid 0-6 kr.
Från 24 tim – 7 dygn.

GRÖN ZON
(streckad fyllning i förtydligande zonkarta)

Max 800 m från Stora Torget.
Vardagar 9-18 8 kr/tim.
Max 24 tim.
Övrig tid gratis.

 

 

Ytterområden:

Vardagar 9-18, dag före helgdag (9-15)
6 kr/tim, övrig tid 4 kr/tim

MILJÖFORDON

24 NYA LADDPLATSER
MED 11 KWH SEMILADDARE

Vad betyder parkeringsskyltarna?

Här nedan finner ni några av alla de parkeringsskyltar som finns på våra gator och parkeringsområden, har ni frågor om andra parkeringsskyltar så kontakta oss!
Samtliga parkeringsskyltar finns att tillgå i Vägmärkesförordningen (SFS 2007:90), både via länken SFS 2007:90 eller i den tryckta texten (SFS 2007:90).

Tillåten parkering

Märket anger att parkering är tillåten på en parkeringsplats eller på en sträcka på den sida av vägen där vägmärket är uppsatt. Är märket uppsatt vid en väg anger det att tillåtelsen börjar där märket har satts upp och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den plats där en annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut eller i annat fall till nästa korsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen. Gäller sådan annan bestämmelse på en kortare sträcka gäller dock anvisningen på nytt efter sträckans slut utan att märket upprepas. Används märket vid en särskilt anordnad parkeringsplats gäller anvisningen hela parkeringsplatsen. Märket anger inte rätt att parkera där fordon enligt trafikförordningen inte får stannas eller parkeras, om inte en sådan rätt tydligt framgår av märkets placering eller anges på en tilläggstavla. Märket anger inte heller rätt att parkera fordon i strid mot 3 kap. 49 a § Används märket av en markägare enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering anger märket att parkering är tillåten, dock högst 24 timmar i följd vardagar utom vardag före sön- och helgdag, om inte annat framgår av en tilläggstavla. Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke. Om märket används som förberedande upplysning, kan uppgift om parkeringsplatsens namn, om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller att det finns lediga platser lämnas i anslutning till märket.

Rörelsehindrade

Tavlan anger att angivelsen på märket gäller den som får parkera enligt ett parkeringstillstånd som avses i 13 kap. 8 eller 9 § trafikförordningen. Tavlan används endast under märke E19, parkering. Anges tid med tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

Avgift

Tavlan anger att avgift ska betalas för parkering enligt den taxa som anges på en parkeringsmätare, biljettautomat eller motsvarande och att övriga villkor för parkering som anges där ska iakttas. Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

Tillåten tid för parkering

Tavlan anger längsta tillåten tid för parkering. Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

Boende

Tavlan anger att boende i ett område, med särskilt tillstånd, får parkera enligt särskilda villkor. Texten kan vara kompletterad med områdesbeteckning eller motsvarande. Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

Parkeringsbiljett

Tavlan anger att parkering är avgiftsfri men att parkeringsbiljett ska användas vid parkering. Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

Uppställning av fordon

Tavlan anger hur fordon ska ställas upp på en parkeringsplats. Tavlan är anpassad efter förhållandena på platsen.

Laddplats

Tavlan anger en plats för extern laddning av elektricitet för fordons framdrivning. Tavlan används under märke E19, parkering, och anger att endast fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning får parkera.

Förbud mot att parkera fordon

Märket anger förbud mot att parkera fordon. Angivelsen gäller på den sida av vägen där märket är uppsatt. Angivelsen börjar gälla där märket satts upp och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den plats där någon annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut, till nästa korsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ett motsvarande märke med tilläggstavla T11, utsträckning, med nedåtriktad pil, har satts upp. Om en annan bestämmelse gäller på en kortare sträcka gäller angivelsen på nytt efter sträckans slut utan att det upprepas. Angivelsen gäller också på nytt utan att märket satts upp igen i det fall en parkeringsplats anordnats vid sidan av körbanan. Märket anger inte rätt att stanna där fordon inte får stannas eller parkeras enligt trafikförordningen, om inte detta tydligt framgår av märkets placering eller anges på en tilläggstavla.

Förbud mot att stanna och parkera fordon

Märket anger förbud mot att stanna och parkera fordon. De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, andra stycket gäller även till detta märke.

Tidsangivelse

Tavlan anger när angivelsen på vägmärket gäller. Används klockslag i kombination med andra villkor anger tavlan även när dessa villkor gäller. Svarta eller vita siffror utan parentes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Svarta eller vita siffror inom parentes avser vardag före sön- och helgdag. Röda siffror avser sön- och helgdag. Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag. Anges viss dag eller viss veckodag gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag.

Vad är en felparkeringsavgift?

Du ansvarar själv för att följa parkeringsbestämmelserna som framgår av skyltsättningen där du parkerar. Vi kontrollerar att du följer reglerna genom närvaro på platsen. Av skyltarna framgår vilka regler som gäller och du kan också alltid fråga våra parkeringsvakter eller höra av dig till oss om du är osäker.

Om du parkerar fel eller inte betalar avgift riskerar du att få en felparkeringsavgift. Den är utformad som en långsmal gul lapp som sitter på vindrutan. På den står det vad du gjort för fel, vad, hur och när du ska betala och vem som har utfärdat den. Du hittar svar på de vanligaste frågorna här nedan:

Vanliga frågor

Om du tycker att det är fel att du fått felparkeringsavgift kan du bestrida den, se nedan.

Bestrida felparkeringsavgift